Политика на интегрирана система за управление на качеството

Дирекция Смазочни масла, Блок "Промет" NIS Нови Сад, като производител на смазочни материали и други течности, използвани в двигателите и индустрията, има за цел да се превърне в име, което се разпознава в областта на нефтопреработвателната промишленост с високото качество на продукта, коректни бизнес отношения с клиенти и доставчици, които извършват дейността си по начин, който ще допринесе за непрекъснатото подобряване на Интегрираната система на управление на качеството, околната среда, здравето и безопасността при работа. Ние притежаваме интегрирана система за управление на качеството, която обхваща система за управление на качеството (ISO 9001: 2008), система за управление на околната среда (ISO 14001: 2004) и стандартна на безопасност и здраве при работа (OHSAS 18001: 2007). Като лидери на сръбския пазар от постоянно подобряване на бизнес процесите ние следваме всички изисквания на производителите на автомобили и други машини и оборудване, както и настоящите европейски стандарти във връзка с  петролната индустрия.

Политика по качеството на Дирекцията на смазочни масла е неразделна част от бизнес политика и се основават на общоприето определение  на всички служители с цел постигане на условия за подобряване на качеството на операциите във всичките  негови сегменти. Ние се стремим да станем разпознаваемо име в областта на нефтопреработвателната промишленост с високо качество на продукта, коректни бизнес отношения с клиенти и доставчици, които извършват дейността си по начин, който ще допринесе за непрекъснатото подобряване на интегрираната система за управление на качеството, опазване на околната среда, здравето и безопасността при работа.

За да реализира тези задачи, управлението и служителите на Дирекцията на смазочни материали  упорито работят върху:

  • Създаването на условия за увеличаване на ефективността на работа,
  • Изпълняване на изискванията  на своите купувачии придобиване на нови купувачи чрез развитие и разширяване  на асортимента на продукти във връзка с изискваният за по високо качество, нови спецификации на производителите на мотори и агрегати,
  • Създаване на система на контол и проследване на  реализирането на  производството  чрез прилагане на най-съвременна технология на сигурност,
  • Развитие на нови продукти водейки сметка  за възможни влияния на околната среда  и опазването на здравето и безопасността на работа,
  • Спестяване при ползването на природните ресурси и управление с отпадъците и опасни материали,
  • Развитие на мотивационната система  на служителите  и насърчаване  на нови идеи и програми за развитие,
  • Създаване на цели на качество, опазване на околната среда  и безопасност  и здраве на работа, създаване на  среда за реализирането им и тяхното редовно преразглеждане,
  • Прилагане на закони и подзаконови актове  на Република Сърбия както и страни, в които Дружеството има свои зависими дружества и дистрибутори.,
  • Предотвратяването на  на замърсяването на  околната среда и непрекъснато подобряане на  на опазването на околната среда,

Предотвратяване  на вредите и предотватяване на заплахите за здравето на работниците и служителите и непрекъснатото подобряване на здравето и безопасността при работа, извършване на здравни прегледи, осигуряване на оборудване за безопасност и инструкции за работа по безопасен начин, идентификация на опасностите, оценка на риска и неговият  контрол.